W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć:

Przystępujący do ćwiczeń uczniowie muszą wykazać się znajomością zagadnień objętych danym ćwiczeniem.